Giấy lau BESTCLEAN M3

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

 

 

  Tên Đặc điểm kỹ thuật Số lượng
  Sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật Số lượng
Giấy sạch cao cấp M-3 Ⅱ 25cm x 25cm 4 lần 100 x 30 túi
M-1 15cm x 15cm 4 lần 150 × 40 túi
S-2 25cm x 25cm 4 lần 150 x 30 túi
EA-8 30cm x 25cm 8 lần 100 x 30 túi
AZ-8 30cm x 25cm 8 lần 100 x 30 túi
TR-7F 25cm x 25cm 4 lần 150 x 20 túi
NT 24cm × 30cm vòng trong khuôn khổ 80 x 30 túi
CN 24cm × 30cm vòng trong khuôn khổ 50 x 20 túi
QT-8 24cm x 25cm 8 lần 80 x 30 túi
PS-2 10cm x 21cm 2 lần liên tục khai thác 300 × 48 túi

 

 

SEA HORSE

Liên hệ

SEA HORSE

Liên hệ

HAWK

Liên hệ

KOVAX

Liên hệ

HAWK

Liên hệ

DEERFOS

Liên hệ

VACUUMZU05S

Liên hệ

Hanko FX-888

Liên hệ

TES-1384

Liên hệ

Loctite 272

Liên hệ